1-210F5112414U3.jpg

小海豹22-32个月

学习目标 

1·各类技巧性的铺垫性练习 ,为之后的泳姿做准备工作                                                              

2·自救能力的体现,让孩子掌握,沟通力,控制力,合作性 

搜索

XML 地图 | Sitemap 地图